ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

สายชั้น จำนวนบุคลากร มา ลาป่วย ไปราชการ ลากิจ รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน
รวม 146 140 2 4 0
อนุบาล 28 28 0 0 0
ครบ
ป.1 14 13 1 0 0
-นางทุติยาภรณ์ อนุสาย(ลาป่วย)
ป.2 14 14 0 0 0
ครบ
ป.3 13 13 0 0 0
ครบ
ป.4 14 14 0 0 0
ครบ
ป.5 14 10 0 4 0
- นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง(ไปราชการ)
- นางศาลิษา มานะศิริผไปราชการ)
- นายวิฑรูย์ รามณี(ไปราชการ)
- นายจักรี รอดรมย์(ไปราชการ)
ป.6 14 13 1 0 0
- นางยินดี หงษ์ภักดี (ลาป่วย)
บุคลากรสนับสนุน 35 35 0 0 0
ครบ