ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

สายชั้น จำนวนบุคลากร มา ลาป่วย ไปราชการ ลากิจ รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน
รวม 144 142 0 0 2
อนุบาล 24 23 0 0 1
- นางสาวเยาวลักษณ์ จิตจันทร์ (ลากิจ)
ป.1 14 14 0 0 0
ครบ
ป.2 13 13 0 0 0
ครบ
ป.3 14 14 0 0 0
ครบ
ป.4 13 13 0 0 0
ครบ
ป.5 15 15 0 0 0
ครบ
ป.6 14 14 0 0 0
ครบ
บุคลากรสนับสนุน 37 36 0 0 1
- นางสาววินันท์นุช กิติพิชยพัฒน์ (ลากิจ)