ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

สายชั้น จำนวนบุคลากร มา ลาป่วย ไปราชการ ลากิจ รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน
รวม 143 141 1 0 1
อนุบาล 24 24 0 0 0
ครบ
ป.1 14 14 0 0 0
ครบ
ป.2 13 13 0 0 0
ครบ
ป.3 13 12 0 0 1
- นางสาวบุศราภรณ์ บัวหนู (ลากิจ)
ป.4 13 13 0 0 0
ครบ
ป.5 15 15 0 0 0
ครบ
ป.6 14 14 0 0 0
ครบ
บุคลากรสนับสนุน 37 36 1 0 0
- นางอาร์ม ศรีนวล (ลากิจ)