ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.6/1 16 22 38 16 22 38
ครบ
ป.6/2 20 19 39 20 19 39
ครบ
ป.6/3 21 18 39 21 18 39
ครบ
ป.6/4 21 19 40 21 18 39
ด.ญ.ติชิลา (ป)
ป.6/5 20 20 40 20 20 40
ครบ
ป.6/6 21 19 40 20 19 39
ด.ช.ตุลธร (ล)
ป.6/7 16 9 25 15 9 24
ด.ช.กษิดิศ (ป)
'