ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.6/1 24 16 40 24 16 40
ครบ
ป.6/2 21 23 44 21 23 44
ครบ
ป.6/3 21 23 44 21 23 44
ครบ
ป.6/4 19 23 42 16 23 39
ด.ช.สุปวีณ์ (ป), ด.ช.นาธาร (ป), ด.ช.ภัทรบดี (ป)
ป.6/5 23 20 43 23 20 43
ครบ
ป.6/6 21 22 43 21 22 43
ครบ
ป.6/7 12 13 25 12 12 24
ด.ญ.จิดาภา (ป) 
'