ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.6/1 15 20 35 15 20 35
ครบ
ป.6/2 20 22 42 20 22 42
ครบ
ป.6/3 19 22 41 18 22 40
ด.ช.กันตินันท์ (ป)
ป.6/4 20 21 41 19 21 40
ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ (ป)
ป.6/5 20 22 42 20 22 42
ครบ
ป.6/6 19 22 41 19 22 41
ครบ
ป.6/7 14 15 29 14 15 29
ครบ
'