ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.5/1 18 18 36 18 18 36
-
ป.5/2 17 17 34 17 17 34
-
ป.5/3 18 17 35 17 16 33
ด.ญ.ปัญสิภรณ์(ป)
ด.ช.พงศพัศ(ป)
ป.5/4 18 17 35 16 15 31
ด.ช.ณัฐภูมิ(ป)
ด.ญ.พัทธ์ธัญญา(ป)
ด.ญ.กชกรณ์(ป)
ด.ช.ปุรเชษ(ป)
ป.5/5 18 16 34 18 16 34
-
ป.5/6 17 18 35 17 17 34
ด.ญ.ภครพร (ป)
ป.5/7 11 12 23 11 12 23
-
'