ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.5/1 17 22 39 17 22 39
ป.5/2 21 18 39 21 17 38
ด.ญ.วณิชยา  ชัยสงคราม (ป่วย)
ป.5/3 20 20 40 19 20 39
ด.ช.ธีทัต  โมลิโต (ป่วย)
ป.5/4 21 19 40 19 19 38
ด.ช.ธีร์ธวัช  ชูน้อย (ป่วย)
ด.ช.คณาธิป  เทศน้อย (ป่วย)
ป.5/5 21 18 39 20 18 38
ด.ช.ยศกร   ศิริยอด (ป่วย)
ป.5/6 20 20 40 20 18 38
ด.ญ.พิธญานัน  จันทร์ประสิทธิ์ (ป่วย)
ด.ญ.เพ็ญนภา  หนูแก้ว (ป่วย)
ป.5/7 16 10 26 16 10 26
'