ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.5/1 15 21 36 15 21 36
-
ป.5/2 21 21 42 21 21 42
-
ป.5/3 20 22 42 20 22 42
-
ป.5/4 20 22 42 20 22 42
-
ป.5/5 20 22 42 20 22 42
-
ป.5/6 19 23 42 19 22 41
เด็กหญิงกมลพรรณ  รูปประดิษฐ์ (ลา)
ป.5/7 14 15 29 14 15 29
-
'