ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.4/1 13 24 37 12 22 34
ด.ญ.นันธิญา ชุมยวง (ป่วย)
ด.ช.ปัณณวัฒน์ ชูชาติ (ป่วย)
ด.ญ.พิมพ์ลภัส  คงมี (ป่วย)
ป.4/2 21 18 39 20 16 36
ด.ช.ภูริณัฐ  วัชรเวชศฤคาร  (ป่วย) 
ด.ญ.ปุญญาดา ไชยสุวรรณ (ป่วย) 
ด.ญ.ประภัสสร สิทธิปกรณ์ (ป่วย)
ป.4/3 19 19 38 17 19 36
ด.ช.ปนธร​ แก้วทองเหมือน (ป่วย)
ด.ช.ภัทรภณ​ เขมนาทนนท์ (ป่วย)
ป.4/4 20 17 37 18 17 35
ด.ช ปภังกร เอกนามเรือง (ป่วย) 
ดช ณัฐกร  ขวัญอ่อน (ป่วย)
ป.4/5 19 19 38 19 16 35
ดฺ ญ.วริศรา คำแป้น.  (ป่วย) 
ด.ญ.นิศากร  ศรีลาพัฒน์ (ป่วย) 
ด.ญ.ปิญชาน์  ฤทธีอิทธิพัทธ์ (ป่วย)
ป.4/6 20 19 39 20 19 39
ป.4/7 6 19 25 6 19 25
'