ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.4/1 15 21 36 15 21 36
-
ป.4/2 20 22 42 20 22 42
-
ป.4/3 21 22 43 20 21 41
ด.ช. ธนัชนน  ขุนสิทธิ (ป่วย)
ด.ญ. อัญชิสา จันทรมณี (ป่วย)
ป.4/4 20 22 42 20 22 42
-
ป.4/5 21 22 43 20 22 42
ด.ช. วุฒิภัทร  กองแก้ว (ลา)
ป.4/6 20 22 42 20 22 42
-
ป.4/7 14 15 29 14 15 29
-
'