ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.3/1 13 25 38 13 24 37
เด็กหญิงธีมานันท์
ป.3/2 19 22 41 19 22 41
ป.3/3 21 20 41 20 20 40
เด็กชายสิรภพ
ป.3/4 22 20 42 22 19 41
เด็กหญิงมิตรสินี
ป.3/5 22 20 42 22 20 42
ป.3/6 21 19 40 21 18 39
เด็กหญิงโศรดา
ป.3/7 6 22 28 6 22 28
'