ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.3/1 18 17 35 18 16 34
เด็กหญิงทักษอร
ป.3/2 18 14 32 17 14 31
เด็กชายธนดล
ป.3/3 18 14 32 18 13 31
เด็กหญิงเกษศิรินทร์
ป.3/4 18 15 33 18 15 33
ป.3/5 17 15 32 15 14 29
เด็กชายพงศภัค เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงกนกวรรณ
ป.3/6 17 15 32 17 14 31
เด็กหญิงปัญสิภรณ์
ป.3/7 12 14 26 12 14 26
'