ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.2/1 10 25 35 10 25 35
ครบ
ป.2/2 22 20 42 21 20 41
รัชชานนท์(ป)
ป.2/3 22 20 42 22 20 42
ครบ
ป.2/4 22 19 41 22 19 41
ครบ
ป.2/5 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.2/6 23 18 41 23 18 41
ครบ
ป.2/7 12 16 28 12 16 28
ครบ
'