ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.2/1 16 19 35 15 18 33
เด็กหญิงชื่นใจ  จันทระ(ป)
เด็กชายธีรภัทร  ช่วยละแม(ป)
ป.2/2 24 19 43 23 19 42
เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณลอยล่อง(ป)
ป.2/3 23 19 42 23 19 42
ครบ
ป.2/4 22 20 42 22 20 42
ครบ
ป.2/5 22 20 42 22 19 41
เด็กหญิงศราศิณี  หนูเสน(ป)
ป.2/6 22 21 43 21 21 42
เด็กชายพลวรรธน์  สุโขรัตน์(ป)
ป.2/7 10 19 29 9 19 28
เด็กชายธนกฤต  รัตโนดม(ป)
'