ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.2/1 13 25 38 13 25 38
ครบ
ป.2/2 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.2/3 22 19 41 22 19 41
ครบ
ป.2/4 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.2/5 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.2/6 21 20 41 20 17 37
เด็กหญิงปภาวี  เพชรเจ้ย(ป)
เด็กหญิงกนิษฐา  รตะบุตร(ป)
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุทธสุภะ(ป)
เด็กชายชัชพงศ์  ชิณพงษ์(ป)
ป.2/7 6 22 28 6 22 28
ครบ
'