ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.2/1 10 25 35 10 25 35
เด็กหญิงชนันธร  มะโนรี(ล)
ป.2/2 22 20 42 20 18 38
เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณลอยล่อง(ป)
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์สุริยะ(ป)
เด็กหญิงอภิษฎา  ทองแก้ว(ป)
เด็กหญิงแพรชมพู  จุลวรรณโณ(ป)
เด็กหญิงนันทิชา  สิระวิเชียร(ป)ป.2/3 22 20 42 22 20 42
เด็กชายธราเทพ  จันทรัตน์(ป)

ป.2/4 22 19 41 21 18 39
เด็กชายพชรพล  หมัดอ่าหมีด(ป)
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ลิ่ม(ป)
ป.2/5 21 20 41 21 20 41
ครบ
ป.2/6 23 18 41 13 18 31
เด็กชายวรพล  จันทรพิทักษ์(ป)
ป.2/7 12 18 30 12 18 30
ครบ
'