ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
ป.1/1 14 16 30 14 16 30
ครบ
ป.1/2 18 20 38 16 19 35
พุฒิภัทร(ป)วสุ(ป)อัญมณี(ป)
ป.1/3 19 18 37 19 18 37
ครบ
ป.1/4 20 20 40 20 19 39
ญาณิศา(ป)
ป.1/5 20 20 40 20 20 40
ครบ
ป.1/6 19 20 39 18 20 38
ธีธัช(ป)
ป.1/7 15 15 30 14 15 29
ณัฏฐ์ชนน(ป)
'