ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 14 16 30 13 16 29
1.ด.ช.จิรโชติ
อ.2/2 15 15 30 15 13 28
1.ด.ญ.ณิชาภัทร
2.ด.ญ.ทะเลจันทร์
อ.2/3 15 15 30 15 15 30
ครบ
อ.2/4 17 13 30 16 12 28
1.ด.ช.วีรภัทร
2.ด.ญ.อารยา
อ.2/5 16 14 30 15 13 28
1.ด.ช.พีรดนย์
2.ด.ญ.อัสมีนา
อ.2/6 16 14 30 15 13 28
1.ด.ญ.นิรดา
2.ด.ช.เกียรติสกุล
อ.2/7 12 13 25 11 12 23
1.ด.ญ.วรวลัญช์​                             2.ด.ช.ณัฐศักดิ์
'