ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 8 22 30 8 22 30
ครบ
อ.2/2 22 18 40 17 14 31
1. ด.ช.  จิตรกร
2. ด.ช. บรรณวิฒน์
3. ด.ช. พันเอก
4. ด.ช. ภัคพงษ์
5. ด.ช. อนุพงศ์
6. ด.ญ. กุลพัชร
7. ด.ญ. พลอยไพลิน
8. ด.ญ. วรกมล
9. ด.ญ. อภิษฎา
อ.2/3 22 18 40 18 17 35
1. ด.ช. พงศ์ศรัณย์
2. ด.ช. ภูธเนศวร์
3. ด.ช. ภูมิพัฒน์
4. ด.ช. มีสุข
5. ด.ญ. ปิยะฉัตร
อ.2/4 21 20 41 21 20 41
ครบ
อ.2/5 22 19 41 20 19 39
1. ด.ช. ภคพล
2. ด.ช. ยศภัทร
อ.2/6 10 15 25 9 15 24
1. ด.ช. ศุภฤกษ์
'