ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 2

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.2/1 12 18 30 11 18 29
1.ด.ช.ธนายุทธ
อ.2/2 12 17 29 11 16 27
1.ด.ช.ปุรเชษฐ์
2.ด.ญ.นิรนทร์พร
อ.2/3 14 16 30 14 16 30
ครบ
อ.2/4 14 16 30 13 16 29
1.ด.ช.ธนกฤต
อ.2/5 14 16 30 14 15 29
1.ด.ญ.ปุณณดา
อ.2/6 15 15 30 15 15 30
ครบ
อ.2/7 6 18 24 6 16 22
1.ด.ญ.จิรัชญา
2.ด.ญ.ธัญพิชชา
'