ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 12 18 30 9 18 27
1.ด.ช.ธีรภัทร
2.ด.ช.ปวิณณ์
3.ด.ช.พิชญุตม์
อ.3/2 14 17 31 13 16 29
1.ด.ช.กัลปพฤษ์
2.ด.ญ.เมธาวี
อ.3/3 15 17 32 15 16 31
1.ด.ญ..ธัญชนก
อ.3/4 12 18 30 11 18 29
1.ด.ช.สหนาวิน
อ.3/5 16 15 31 14 14 28
1.ด.ช.ชญานนท์
2.ด.ช.นพรัตน์
3.ด.ญ.พัชรศรี
อ.3/6 14 17 31 12 14 26
1.ด.ช.กฤตภาส
2.ด.ช.ธนภูมิ
3.ด.ญ.กานต์พิชชา
4.ด.ญ.รพิรัตน์
อ.3/7 6 18 24 6 18 24
ครบ
'