ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 11 19 30 11 18 29
1.เด็กหญิงปภาวรินทร์
อ.3/2 19 12 31 18 10 28
ด.ช.ธนภัทร,ด.ญ.ณพิชชานันท์,ด.ญ.ณุศภัฒค์ชญา
อ.3/3 21 11 32 18 11 29
1.ด.ช.ชัชพล  หนูคล้าย  2.ด.ช.ณัฐกฤต   ทองเจริญ    3.ด.ช.ณัฐพล   ปลอดจง
อ.3/4 18 13 31 17 10 27
1.เด็กชายอพิภู 2.เด็กหญิงกัญญ์ณิชา 3.เด็กหญิงกานต์ธิดา 4.เด็กหญิงชัญญานุช
อ.3/5 18 13 31 17 13 30
1.เด็กชายนราธิป
อ.3/6 19 11 30 19 11 30
ครบ
อ.3/7 13 13 26 13 13 26
ครบ
'