ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.3/1 11 19 30 11 19 30
ครบ
อ.3/2 15 15 30 15 13 28
1.ด.ญ.กัญญาภัค
2.ด.ญ.ปาเจรา
อ.3/3 15 15 30 14 15 29
1.ด.ช.ณฐกร
อ.3/4 21 10 31 21 9 30
1.ด.ญ.ชญาดา
อ.3/5 15 15 30 14 15 29
1.ด.ช.ณฐกร
2.ด.ญ.เขมจิรา
อ.3/6 16 14 30 15 14 29
1.ด.ช.พีรณัฐ
อ.3/7 10 16 26 8 15 23
1.ด.ช.ชวัลวิทย์
2.ด.ช.ณัฐกฤต
3.ด.ญ.นีตรดี
'