ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 1

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
อ.1/1 11 19 30 11 18 29
1.ด.ญ.วีรปรัญาร์
อ.1/2 15 14 29 13 13 26
1.ด.ช.นันทพงศ์
2.ด.ช.พชร
3.ด.ญ.เกศสุดา
อ.1/3 14 15 29 12 14 26
1.ด.ช.จักริน
2.ด.ช.ฉัตรกวินท์
3.ด.ญ.รุ้งสิตางศุ์
อ.1/4 15 14 29 14 14 28
1.ด.ช.พชร
อ.1/5 15 15 30 15 15 30
ครบ
อ.1/6 9 16 25 9 14 23
1.ด.ญ.เบญญาภา
2.ด.ญ.พิชญา
'